ຮ້ານ ເດີມີສເຕີລີ້ ຄາເຟ ຕ້ອງການພະນັກງານ ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ, ລ້າງຖ້ວຍ, ເສີບ

The Mystery Cafe ຮ້ານ ເດີ ມີສເຕີລີ້ ຄາເຟ=>ຮັບສະຫມັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ສາໍລັບພາກຄາໍ 5:00 -11:00 ໂມງ

 

 

1. ພະແນກບານ້ຳ ແລະ ເຄດເຊຍ

1.1 ບາເທັນເດີ້ (Bartender 1 ຕາໍແຫນ່ງ)

– ມີປະສົບການທາງດ້ານເຮັດເຄື່ອງດື່ມຢ່າງຕາໍ 1 ປີ

– ມີມະນຸດສໍາພັນດີ ແລະ ກ້າສະແດງອອກ – ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້

– ດຸຫມັ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຫນ້າທີ່ວຽກງານ


1.2 ພະນັກງານ ແຄັດເຊຍ (Cashier 1 ຕໍາແຫນ່ງ)

– ຈົບບັນຊີ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີປະສົບການຢ່າງຕໍ່ 1 ປີ

– ສາມາດນາໍໃຊ້ຄອມ ແລະ ລະບົບວິນໂດໄດ້ (word & excel)

– ມີຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ຫນ້າທີ່ວຽກງານ

– ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຫນ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ຕົງເວລາ

 

2 ພະແນກຄົວ

2.1 ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ (Chef Assistant)

– ມັກຮັກໃນການເຮັດອາຫານ

– ດຸຫມັ່ນ ແລະ ມັກຮັກໃນການຊອກຮູ້ສິ່ງໃຫມ່ໆ

– ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຫນ້າທີ່ຂອງຕົນ

2.2 ພະແນກລ້າງຖ້ວຍ

– ເປັນຄົນມັກຄວາມສະອາດ ແລະ ມີປະສົບການດ້ານອານາໄມພໍສົມຄວນ

– ດຸຫມັ່ນອົດທົນຮັບຜິດຊອບໃນຫນ້າທີ່ຂອງຕົນ

3 ພະແນກເສີບ (Sere 6 ຕາໍແຫນ່ງ)

– ມີປະສົບການທາງດ້ານການເສີບ ຢ່າງຕາໍ 1 ປີ

– ມີມະນຸດສ ໍາພັນດີ ແລະ ກ້າສະແດງອອກ

– ສາມາດຂຽນ, ອ່ານ, ຟັງພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດໄດ້

– ເປັນຄົນຫ້າວຫັນ, ດຸຫມັ່ນ ແລະ ສູ້ຊົນຕໍ່ວຽກງານ,

ມື້ເຮັດວຽກ: ວັນຈັນ-ວັນອາທິດ (ທິດຫນື່ງພັກ 1 ມື້) ໂມງເຮັດວຽກ: 5:00-11:00 ໂມງ. ຮ້ານ ເດີ ມີສເຕີລີ້ ຄາເຟ ຕັ້ງຢູ່ຖະຫນົນກາໍແພງເມືອງ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຮ້ານຕິດກັບໄອເຕັກຕຶກໃຫມ່) ສົນໃຈສົ່ງປະຫວັດໄດ້ທີ່ຮ້ານ ຫຼື ຕິດຕໍ່ໂທ: 020 59888823 / 020 56548888

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *