ປະເດັນຮ້ອນຂອງສັງຄົມ..!! ຕຳຫຼວດບໍ່ມີຈັນຍາບັນ ນາບຂູ່ປະຊາຊົນ ຕົບຕີປະຊາຊົນ ເຫດການນີ້ຕ້ອງໃຫ້ອອກມາຊີ້ແຈງ

ຕຳຫຼວດປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ເຄັ້ງຂັດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ມີຈັນຍາບັນຈັນຍາທຳທີ່ແທ້ຈິງ ບໍ່ໃຫ້ມີການໂລບມາກໂລພາ ບໍ່ໃຫ້ມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ບໍ່ໃຫ້ມີການກິນສິນບົນ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການນາບຂູ່ປະຊາຊົນໂດຍຮູບແບບໃດກໍ່ຕາມ

ລະເຫດການນີ້ ຕຳຫຼວດມີຈັນຍາບັນແບບໃດຢາກໃຫ້ອອກມາຊີ້ແຈງດ່ວນ

(ຕຳຫຼວດຕ້ອງມີຈັນຍາບັນ):

(ຄຣິບ):

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *