ແຈ້ງການ..!! ຫ້າມນຳເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງອອກ ສັດໃຫຍ່ປະເພດ ງົວ-ຄວາຍ ເປັນເວລາ 30 ວັນ

ແຈ້ງການ..!! ເລກທີ່ 1277/ກລຢ ວັນທີ່ 31 ພຶດສະພາ 2021

ຫ້າມນຳເຂົ້າຊົ່ວຄາວ ສັດໃຫຍ່ປະເພດ ງົວ-ຄວາຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດໃຫຍ່ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບຕິດຕໍ່

ສະນັ້ນ ຈື່ງຫ້າມນຳເຂົ້າ ຫຼື ສົ່ງອອກ ສັດໃຫຍ່ປະເພດ ງົວ-ຄວາຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດໃຫຍ່ກັບບັນດາປິເທດທີ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ຫ້າມຍ້າຍຊົ່ວຄາວ ສັດໃຫຍ່ປະເພດ ງົວ-ຄວາຍ ພາຍໃນປະເທດ ເປັນຕົ້ນ ແຂວງຕໍ່ແຂວງ, ເມືອງຕໍ່ເມືອງ ແລະ ບ້ານຕໍ່ບ້ານ

ໃຫ້ຢຸດຊົ່ວຄາວເປັນເວລາ 30 ວັນ (31 ພຶດສະພາ ຫາ 30 ມິຖຸນາ 2021 )

 

 

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *