ມີໃຜແດ່ທີ່ຄ່າໄຟຟ້າຂື້ນແພງ 2 ຫາ 3 ເທົ່າ ໃຫ້ສັງເກດເບີ່ງດີໆແລ້ວຈະເຫັນຫຼາຍຈຸດທີ່ຜິດພາດ

ສາເຫດທີ່ຄ່າໄຟຟ້າແພງຂື້ນ 2-3 ເທົ່າ ຈາກປົກກະຕິ ຖ້າມາເສັງເກດແລ້ວກະເຫັນຫຼາຍຈຸດທີ່ຜິດພາດ

1, ເລກຄັ້ງກ່ອນຈົດ 41393 ແລະ ເລກຄັ້ງນີ້ຈົດ 41393 ເທົ່າກັນແປວ່າແນວໃດ?

2, ກົ່ງເຕີ້ຕົວຈິງ 1086 ແລ້ວເປັນຫຍັງຜິດດ່ຽງໄປຮອດ 41393 ?

ຍ້ອນແບບນີ້ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າໄຟແພງຂື້ນຈາກປົກກະຕິເປັນ 2-3 ເທົ່າ

ທີ່ມາ:

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *