ຮີບສະໜັກດ່ວນ..!!!​ ບໍລິສັດ ມິນິບິກຊີ ລາວ ຕ້ອງການພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ຕໍາແຫນ່ງ:

ພະນັກງານຈັດແບ່ງ 05 ຕໍາແຫນ່ງ (ປະຈໍາສາງ ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່) ♥ ຕໍາແຫນ່ງ

ພະນັກງານຂົນສົ່ງ 05 ຕໍາແຫນ່ງ (ປະຈໍາສາງ ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່) ກະ 01 ແລະ 02

• ຄຸນນະວຸດທິ:

– ເພດ ຊາຍ ອາຍຸ 18 ປີຂື້ນໄປ.

– ບໍ່ຈໍາກັດວຸດທິການສຶກສາ (ອ່ານ, ຂຽນ ຫນັງສືໄດ້)

– ມີຄວາມດຸຫມັ່ນ, ຊື່ສັດ,ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້

– ສໍາລັບຕໍາແຫນ່ງ ພະນັກງານຈັດແບ່ງ ຕ້ອງຈົບຊັ້ນກາງຂື້ນໄປ

ສະຫວັດດີການດີ ມີວັນພັກປະຈໍາປີໃຫ້, ມີປະກັນສັງຄົມ, ມີລາປ່ວຍ, ວັນພັກ ທາງລັດຖະການ ແລະ ອື່ນໆ

ເອກະສານປະກອບມີ:

1. ໃບສະຫມັກງານຈາກບໍລິສັດ,

2. ສໍາເນົາສາມະໂນຄົວ,

3. ສໍາເນົາບັດປະ ຈໍາໂຕ,

4. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ),

ຫມາຍເຫດ: ສໍາລັບເອກະສານອື່ນໆ ຫຼັງຈາກສໍາ ພາດວຽກຜ່ານ ຈະແນະນໍາໃຫ້ປະກອບຕາມຫຼັງ

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດຢື່ນເອກະສານຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ:

ບໍລິສັດ ມິນິບິກຊີລາວ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ພະຂາວ ເມືອງ ໄຊທານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ແຖວຫໍປະຊຸມຫຼັກ6)

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໂທ: 021 720525

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *