ເບິ່ງຄະແນນສຽງຕາມພວງມາໄລທີ່ໄດ້ເອົາເດີ້ ຄະນະຜູ້ແທນລາດສະດອນລົງພື້ນທີ່ຫາສຽງ ປີ2021.

ເບິ່ງຄະແນນສຽງຕາມພວງມາໄລທີ່ໄດ້ຄະນະຜູ້ແທນລາດສະດອນລົງພື້ນທີ່ຫາສຽງ ປີ2021.ຜູ້ແທນທີ່ປະຊາຊົນໄວ້ໃຈຈະຕ້ອງໄດ້ມາໄລຫຼາຍກວ່າໝູ່

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *