ແຈ້ງການ.. !! ການລົງກະບຽນອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ (ຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ)

ດ່ວນ🔥 ແຈ້ງການ! ເຖິງ ບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີລາຍໄດ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນເລື່ອງ ການລົງທະບຽນອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ສຳລັບບຸກຄົນ.
ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຕາມແຈ້ງການລຸ່ມນີ້:

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *