ຄວາມຮູ້ລ້ວນໆ..!! ໃຜທີ່ກຳລັງລ້ຽງເປັດເປັນອາຊີບຄວນອ່ານ ແລະ ແຊຣ໌ເກັບໃວ້ເປັນຄວາມຮູ້

I. ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການລ້ຽງເປັດເທບ

ເປັດທີ່ລ້ຽງໃນບ້ານເຮົາປະຈຸບັນມີຫລາຍພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ເປັດພັນພື້ນເມືອງ, ເປັດພັນ ໄຂ່, ເປັດພັນປັກກິງ, ເປັດສວຍງາມ ແລະ ເປັດເທບແຕ່ທີ່ນິຍົມກັນລ້ຽງແຜ່ຫລາຍ, ໃຫ້ຜົນດີກໍ່ຄື ເປັດເທບເພາະເປັນພັນທີ່ລ້ຽງງ່າຍ, ໃຫ່ຍໄວ, ໃຫ້ຜົນຜະລິດດີ ໃຊ້ເວລາການລ້ຽງລະຫວ່າງ 80 – 90 ວັນ, ກໍ່ສາມາດຂາຍໄດ້, ຂາຍໄດ້ລາຄາດີຄົນນິຍົມກິນ. ສະນັ້ນ, ຖ້າລ້ຽງຫລາຍ ແລະ ມີການຈັດການທີ່ດີກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີລາຍຮັບເພີ່ມ.

II. ສະຖານທີ່ບ່ອນລ້ຽງ ແລະ ລັກສະນະຄອກ.

1. ສະຖານທີ່ບ່ອນລ້ຽງທີ່ເຫມາະສົມ

ເປັນບ່ອນໂນນ, ນ້ໍາບໍ່ຖ້ວມ, ເປັນບ່ອນດິນປົນດິນຊາຍຊຶມນ້ໍາໄດ້ໄວ, ໃກ້ແຫລ່ງນ້ໍາທີ່ສະ ອາດ, ປາສະຈາກທາດເຄມີ, ໃກ້ແຫລ່ງອາຫານ, ບໍ່ໄກຈາກຕະຫລາດເກີນໄປ, ມີເສັ້ນທາງໄປມາສະ ດວກ, ເປັນບ່ອນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີພະຍາດສັດປີກລະບາດມາກ່ອນ.

2. ລັກສະນະຄອກ.

ຖ້າລ້ຽງເປັດເປັນຈໍານວນຫລາຍເພື່ອສົ່ງຕະຫລາດ, ຄອກທີ່ເຫມາະສົມຕ້ອງແມ່ນຄອກກັບ ພື້ນ ຫລື ອາດເຮັດຄອກລ້ຽງເທິງຫນອງປາ ຫລື ແບບຄອກກັບພື້ນ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຄອກຕ້ອງ ມີລັກສະນະດັ່ງນີ້:

– ເປັນບ່ອນປອດໂປ່ງ, ລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ, ສາມາດເຂົ້າ-ອອກໄດ້ສະດວກ

– ຂະຫນາດຄອກໃຫ້ພໍເຫມາະກັບຈໍານວນເປັດທີ່ລ້ຽງ, ບໍ່ຄວນແອອັດເກີນໄປ – ສາມາດປ້ອງກັນສັດຕູຂອງເປັດຈາກພາຍນອກໄດ້ເຊັ່ນ: ຫມາ, ແມວ…

– ພື້ນຄອກຖົມໃຫ້ສູງຂຶ້ນ 25 – 30 ຊັງຕີແມັດ.

– ຄອກອະນຸບານລູກເປັດຕ້ອງແອ້ມໃຫ້ແຈບພື້ນຮອງດ້ວຍກະເປົາປ່ານ, ໃສ່ດອກໄຟຟ້າ ຫລື ເຄື່ອງໃຫ້ຄວາມອຸ່ນອື່ນໆ ທີ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ລູກເປັດເຊັ່ນ: ເຕົາຖ່ານ…

– ຄອກເປັດອາຍຸແຕ່ 3 ອາທິດ – 8 ອາທິດ. ຝາຄອກຈາກພື້ນປະມານ 60 ຊັງຕີແມັດ, ແອ້ມດ້ວຍ ໄມ້ດິ້ວ ຫລື ຕາຫນ່າງເຫລັກເພື່ອໃຫ້ລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ, ເຮັດຮົ້ວອ້ອມເວີງຄອກໃຫ້ແຫນ້ນ ຫນາ, ພື້ນຄອກ ຮອງດ້ວຍຂີ້ແກບສົດຫລືຂີ້ເລື່ອຍຫນາ 3 -5 ຊມ, ວາງຮາງອາຫານ ແລະ ຕຸກນ້ໍາໃຫ້ພຽງພໍ ກັບຈໍານວນເປັດ.

– ຄອກເປັດພໍ່ແມ່ພັນດີແທ້ຄວນຢູ່ໃກ້ນ້ໍາເພາະເປັດຈະປະສົມພັນໄດ້ດີຂຶ້ນ. ຄອກເປັດພໍ່ແມ່ພັນສ້າງ ຄືຄອກເປັດອາຍຸ 3-8 ອາທິດ. ແຕ່ໃນຄອກຕ້ອງມີຮັງໄຂ່ຄົບຕາມຈໍານວນແມ່ເປັດ, ປົງໄວ້ກັບພື້ນ, ຮັງໄຂ່ຄວນເປັນໂອ່ງດິນເຜົາ ຫລື ເຄ່ງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ປ່ອງ, ເທິງຮັງໄຂ່ຕ້ອງເອົາຫຍ້າມຸງເປັນເຍີບ ປົກໄວ້ໃຫ້ເປັດລອດເຂົ້າ-ອອກ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັດໄຂ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່ມີສິ່ງລົບກວນເວລາເປັດແມ່ຟັກ ໄຂ່, ການເບາະຂອງໄຂ່ກໍ່ສູງ.

Ill, ອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນໃນການລ້ຽງເປັດ

– ຮາງອາຫານ

– ຮາງຫລືຕຸກນ້ໍາ

– ຟອຍກ້ານພ້າວ

– ອຸປະກອນໃຫ້ວັກຊິນເຊັ່ນ: ຕິກນ້ໍາກ້ອນ, ສະແລງ, ເຂັມ, ແປງຄີບ

IV. ການຄັດເລືອກແນວພັນ

ລັກສະນະຂອງເປັດພໍ່ແມ່ພັນທີ່ສົມບູນ: ຂົນລຽບເປັນມັນ, ປາກຊື່, ໃນຕາແຈ່ມໃສ, ເປີດ ກ້ວາງຢູ່ສະເຫມີ, ຫລັງ ແລະ ເອິກກ້ວາງ, ເວລາຍ່າງ ຫລື ແລ່ນຫ້າວຫັນດີ, ຮ້ອງສຽງດັງ.

– ເປັດແມ່ພັນ: ຕ້ອງມີອາຍຸ 8 -10 ເດືອນ ຫລື ເລີ່ມໄຂ່ມາແລ້ວ 3 ເດືອນ, ຈິ່ງເລືອກເອົາໄວ້ເຮັດ ແມ່ພັນ.

– ເປັດຜູ້: ຕ້ອງມີອາຍຸ 9-10 ເດືອນ, ມີຄວາມສົມບູນກ່ວາເປັດໂຕອື່ນໆ ທີ່ເປັນລຸ້ນດຽວ ແລະ ເພດ ດຽວກັນ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເປັດເກີດຈາກ ພໍ່ ແມ່ ດຽວກັບຕົວທີ່ເລືອກໄວ້ເຮັດແມ່ພັນ.

– ເປັດທີ່ເລືອກໄວ້ເຮັດພໍ່ແມ່ພັນຕ້ອງມາຈາກສາຍພັນດີ, ນິດໃສດີບໍ່ມັກຕີໂຕອື່ນ ແລະ ຕອດເປັດ ນ້ອຍ, ບໍ່ກິນໄຂ່ໂຕເອງ ແລະ ໄຂ່ໂຕອື່ນທີ່ກໍາລັງຟັກຢູ່. – ອັດຕາສ່ວນເປັດພໍ່-ແມ່ພັນທີ່ເຫມາະສົມຄວນມີແມ່ 5-6 ໂຕຕໍ່ຜູ້ 1 ໂຕ.

 

1. ການລ້ຽງເປັດອາຍຸ 1 ວັນ – 3 ອາທິດ.

• ການກະກຽມກ່ອນການອະນຸບານເປັດ:

– ອະນາໄມຄອກ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ປະໄວ້ກ່ອນ 1- 2 ວັນ – ກຽມເຄື່ອງໃຫ້ຄວາມອຸ່ນແກ່ລູກເປັດ

– ກຽມອາຫານ, ຢາບໍາລຸງ ແລະ ຢາປິ່ນປົວຕ່າງໆ

• ວິທີການລ້ຽງ:

– ການບັນຈຸລູກເປັດໃສ່ຄອກອະນຸບານຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້ : ລູກເປັດອາຍຸ 1 ອາທິດ 30 ຕົວຕໍ່ຕາ ແມັດ, 2 ອາທິດ 20 – 23 ຕົວຕໍ່ຕາແມັດ, ລູກເປັດ 3 ອາທິດ 15 ຕົວຕໍ່ຕາແມັດ.

– ການໃຫ້ອາຫານ: ອາຫານຕ້ອງມີໂປຼຕີນ 21 % ຂຶ້ນໄປ, ໃສ່ປະໄວ້ໃນຮາງອາຫານຕະຫລອດເວ ລາສະເລ່ຍແລ້ວເຄິ່ງ ຂີດຕໍ່ໂຕຕໍ່ວັນ

– ການໃຫ້ນ້ໍາ: ເອົານ້ໍາສະອາດໃຫ້ເປັດກິນຕະຫລອດເວລາມື້ຫນຶ່ງປ່ຽນນໍ້າ, ລ້າງຕຸກນ້ໍາ 2 ຫາ 3 ຄັ້ງ ທຸກໆ ເຊົ້າທີ່ປ່ຽນນ້ໍາໃຫມ່ຕ້ອງປະສົມຢາບໍາລຸງ (ທຣີມິກ) ໃສ່ 2-3 ຢອດ ຕໍ່ 1 ລິດ, ເປີດໄຟໃຫ້ ຄວາມອົບອຸ່ນຕະຫລອດເວລາ ແລະ ຫມັ້ນປ່ຽນແພຮອງພື້ນເລື້ອຍໆ.

2. ການລ້ຽງເປັດອາຍຸ 3 -8 ອາທິດ ( 1-2 ເດືອນ )

ໄລຍະນີ້ເປັນໄລຍະທີ່ລູກເປັດກໍາລັງຈະເລີນເຕີບໂຕ, ບັນຫາຕ່າງໆ ຈະບໍ່ມັກເກີດ, ໃນໄລຍະນີ້. ເຮົາອາດປ່ອຍເປັນຝູງລ້ຽງໃນເວີງຄອກ ຫລື ອາດຂັ້ນເປັນຫ້ອງ, ມຸງຫລັງຄາກັນແດດກັນຝົນ, ແອ້ມ

ດ້ວຍໄມ້ແຕະຫ່າງ ຫລື ຕາຫນ່າງຢາງຫ່າງບໍ່ໃຫ້ເປັດອອກໄດ້ຖ້າມີເງື່ອນໄຂອາດຈະປ່ອຍລ້ຽງຕາມທົ່ງ ນາ ແລະ ຕ້ອນເຂົ້າຄອກ ຕອນກາງຄືນ. ບ່ອນຂັງບໍ່ຄວນແອອັດເກີນໄປເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເປັດຈິກ ຂົນກັນກິນໂດຍສະເພາະການໃຫ້ອາຫານບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ອາຫານບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.

ຖ້າລ້ຽງຂັງຄວນປ່ອຍເປັດອອກຈາກຄອກວັນລະຄັ້ງໃນຕອນແລງເພື່ອໃຫ້ເປັດໄດ້ອອກກໍາລັງ ກາຍ. ໄລຍະນີ້ເປັດກໍາລັງຈະເລີນເຕີບໂຕຄວນໃຫ້ອາຫານວັນລະ 2 ຄັ້ງ.ໃຫ້ອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າ ຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເປັດ ແລະ ພຽງພໍຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ອາຫານຕ້ອງບັນຈຸໂປຼຕີນ 17-21 % ຂຶ້ນ ໄປ. ສະເລັ່ຍແລ້ວປະມານ 0,8 – 100 ກຼາມຕໍ່ໂຕຕໍ່ວັນ ແລະ ໃຫ້ນໍ້າທີ່ສະອາດຕະຫລອດເວລາ.

ອາທິດທີ 8 ຂຶ້ນໄປຄວນເສີມດ້ວຍຜັກສົດເປັນຕົ້ນ : ຜັກສະລັດ, ຜັກບົ້ງ… ອາຍຸເປັດ 8 ອາ ທິດ (2ເດືອນ) ສາມາດຈໍາຫນ່າຍໄດ້ແຕ່ຖ້າຈະສືບຕໍ່ລ້ຽງຕໍ່ໄປເປັດອາຍຸ 8 ຫາ 26 ອາທິດ ( 2-6 ເດືອນ) ເຮົາຄວນເພີ່ມອາຫານຂຶ້ນອາທິດລະ 1 ກຼາມ .

ເປັດທີ່ຈະຄິດໄວ້ເປັນພໍ່ແມ່ພັນອາຍຸ6 ເດືອນໃຫ້ອາຫານ150 ຫາ 200 ກຼາມ ຕໍ່ໂຕ ຕໍ່ວັນ, ອາຫານໄລຍະນີ້ແມ່ນ ຮ່າ, ເຂົ້າເປືອກ, ເຂົ້າປຽນ, ກາກຖົ່ວເຫລືອງ, ເປືອກຫອຍບົດ, ຜັກສົດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຜັກບົ້ງ, ຜັກກາດ, ຜັກສະລັດ

ເປັດທີ່ລ້ຽງໄວ້ເປັນພໍ່ແມ່ພັນໄລຍະກໍາລັງໄຂ່ອາຫານທີ່ໃຫ້ບໍ່ຄວນເອົາສາລີມາປະສົມເພາະ ຈະເຮັດໃຫ້ການໄຂ່ຕໍ່າ, ການເບາະຂອງໄຂ່ທີ່ພັກຕໍ່າ.

ເປັດທີ່ເອົາໄວ້ເຮັດພໍ່ແມ່ພັນຄວນຄັດໄວ້ ຜູ້ 1 ໂຕ ຕໍ່ແມ່ 5 -7 ໂຕ, ຖ້າໄລຍະການໄຂ່ຂອງ ເປັດແມ່ພັນ ຫາກພໍດີຖືກກັບໄລຍະການໃຫ້ວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດລໍາໄສ້ອັກເສບ, ຫລັງຈາກໃຫ້ ວັກຊິນແລ້ວໄຂ່ທີ່ເກັບໄດ້ພາຍໃນ 7 – 10 ວັນລົງມາບໍ່ຄວນຟັກເພາະລູກເປັດແຕກມາມັກມີບັນ ຫາເຊັ່ນ: ນານໃຫ່ຍ, ຕາຍຍ້ອນສາຍເຫດຈາກການໃຫ້ວັກຊິນ.

VI. ອາຫານເປັດເທບ .

ອາຫານເປັດເທບມີຫລາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ອາຫານທໍາມະຊາດໄດ້ແກ່ປວກ, ຂີ້ກະເດືອນກຸ້ງ, ຫອຍ, ປານ້ອຍຜັກສົດຕ່າງໆ, ອາຫານທີ່ມີຕາມທ້ອງຖິ່ນກໍ່ຄື: ຮໍາ, ເຂົ້າປຽນ, ເຂົ້າເປືອກ, ອາຫານ ສໍາເລັດຮູບສ່ວນຫລາຍມັກໃຊ້ອາຫານໄກ່ເພາະເປັດກໍ່ແມ່ນສັດປີກປະເພດຫນຶ່ງແຕ່ອາຫານເປັດບໍ່ ຄວນໃສ່ສາລີຫລາຍ ຫລື ອາດບໍ່ໃສ່ເລີຍເພາະສາລີມີສານພິດເອີ້ນວ່າອັນຟຣາທອກຊິນ, ຊຶ່ງເມື່ອ ເປັດກິນເຂົ້າໄປຫລາຍຈະບໍ່ທົນຕໍ່ ສານພິດດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ບໍ່ກິນອາຫານ, ຈິກຂົນກັນກິນ, ຫນາວຕົວ ສັ້ນ, ຄໍບິດ

 

VII. ພະຍາດ ແລະ ການປ້ອງກັນ.

ເປັດກໍ່ມີພະຍາດຫລາຍແນວຄືສັດປີກທົ່ວໄປແຕ່ເປັດມີຄວາມທົນທານກ່ວາສະນັ້ນຈິ່ງບໍ່ມັກ ສະແດງອາການໃຫ້ເຫັນແຕ່ພະຍາດທີ່ມັກເກີດ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເນັດມີຄື:

1. ພະຍາດອະຫິວາ. ເກີດຂຶ້ນກັບເປັດທຸກອາຍຸແຕ່ສວ່ນຫລາຍມັກເກີດກັບເປັດທີ່ມີອາຍຸ 4 ອາທິດຂຶ້ນໄປ, ພະຍາດ ນີ້ເກີດຈາກເຊື້ອແບກທີເຣຍ

• ອາການຂອງພະຍາດ: ຊຶມ, ຂົນຫຍອງ, ນອນກອງກັນຢູ່ໃກ້ຮາງນ້ໍາ, ບໍ່ກິນອາຫານ, ຫີວນ້ໍາ, ຫາຍໃຈມີສຽງດັງ, ໄຂ້ຂຶ້ນສູງ, ຂີ້ເປັນມູກສີຂາວປົນສີຂຽວລັກສະນະເປັນຢາງຫນຽວ ມີກິ່ນເຫມັນ ຖ້າເປັນນານລໍ້ຕີນ, ຫົວເຂົ່າອັກເສບໄປມາຍາກບາງຄັ້ງຕາຍກະທັນຫັນ. ່

• ການປ້ອງກັນ:

– ໃຫ້ວັກຊິນປ້ອງກັນຄັ້ງທໍາອິດເມື່ອອາຍຸ 2 ເດືອນ ແລະ ສັກຊ້ໍາທຸກ 3 ເດືອນ, ສັກກ້າມໂຕລະ 1 ຊີຊີ ແລະ ຄວນສັກວັກຊິນກ່ອນເປັດບໍ່ທັນເກີດພະຍາດນີ້ຢ່າງຫນ້ອຍ 20 ຫາ 30 ວັນ.

– ທໍາຄວາມສະອາດຄອກ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຢູ່ສະເຫມີ

– ຈໍາກັດຂອບເຂດການລ້ຽງ, ບໍ່ປ່ອຍໄປທົ່ວທີບ ແລະ ລະວັງບໍ່ໃຫ້ສັດປີກປະເພດອື່ນເຂົ້າໄປລົບ ກວນໃນຄອກລ້ຽງເປັດ

– ເມືອເປັດຕາຍຫ້າມນໍາມາຄົວປຸງແຕ່ງອາຫານຕ້ອງຝັງ ຫລື ເຜົາໄຟຖີ້ມ

• ການປິ່ນປົວ: ໃຊ້ຢາຊັ້ນຟາເມດຣາຊິນ, ຊັ້ນຟາເມວຣາຊິນ, ຄຣໍເຕຕາໄຊຄຣີນ, ອອກຊີເຕຕາໄຊຄຣີນປະມານ 100 ກລາມ / ອາຫານ 200 ກິໂລ 1. ພະຍາດລໍາໄສ້ອັກເສບ (ດັກເພລກ)

• ອາການຂອງພະຍາດ: ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັດ ເກີດຂຶ້ນກັບເປັດທຸກລຸ້ນ ແຕ່ສວ່ນຫລາຍມັກ ເກີດຂື້ນກັບເປັດໃຫ່ຍ, ເປັດເກີດພະຍາດນີ້ແລ້ວຈະບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ອາການສະ ແດງອອກ: ຢືນຄໍເຕື່ອຍ, ຫລັບຕາ, ເຈັບທອ້ງ, ບໍ່ກິນອາຫານ, ຂາອ່ອນ, ປີກເຕື່ອຍ, ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວ ໄປມາ, ມີນ້ໍາມູກໄຫລ, ຫັນໃຈຍາກ, ສະບັດຫົວເປັນບາງຄັ້ງຄາວຫີວນໍ້າ, ຂີ້ເປັນສີເຫລືອງບາງຄັ້ງມີ ເລືອດປົນນໍ, ຮູທະວານເປັນສີແດງຊ້ໍາປະມານ 6 -7 ວັນເປັດອາດຈະຕາຍ.

• ການປ້ອງກັນ: ພະຍາດນີ້ຕິດຕໍ່ດ້ວຍທາງອາຫານ, ນ້ໍາ ແລະ ການຢູ່ໃກ້ກັນສະນັ້ນ, ການ

ປ້ອງກັນຕ້ອງ:

– ທໍາຄວາມສະອາດຄອກ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ

– ບໍ່ໃຫ້ສັດອື່ນເຂົ້າລົບກວນຄອກລ້ຽງເປັດ – ບໍ່ປ່ອຍເປັດໄປຊະຊາຍ, ຈໍາກັດຂອບເຂດ

– ໃຫ້ວັກຊິນປ້ອງກັນຕາມກໍານົດ ແລະ ປົກກະຕິຄັ້ງທໍາອິດເມື່ອເປັດມີອາຍຸ 1 ເດືອນ, ຄັ້ງທີ 2

ເມື່ອອາຍຸ 3 ເດືອນ, ຄັ້ງທີ 3 ເມື່ອອາຍຸ 6 ເດືອນ ແລະ ສັກຊ້ໍາທຸກໆ 6 ເດືອນ.

3. ພະຍາດໄຂ້ຫວັດ

• ອາການ: ເຊື່ອງຊືມ, ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ ( ອ້າປາກຫາຍໃຈ ) ມີສຽງດັງ, ສະບັດຫນ້າ ເລື້ອຍໆ, ຈາມ, ມີນ້ໍາມູກໄຫລ, ໄຂ້ສູງ, ບໍ່ກິນອາຫານ, ບໍ່ຢູ່ຮ່ວມຫມູ່, ນອນຕລອດເວລາ, ມີອາການ ເຈັບທ້ອງ, ອ່ອນເພຍ,ຈ່ອຍແຫ້ງຖ້າເປັນຮ້າຍແຮງຈະຕາຍພາຍໃນ 2 – 5 ວັນ.

• ການປ້ອງກັນ: ທໍາຄວາມສະອາດຄອກ, ບໍ່ລ້ຽງເປັດໃຫ້ຫນາແຫນ້ນເກີນໄປ, ບ່ອນສ້າງຄອກ ຕ້ອງປອດໂປ່ງລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ, ພື້ນຄອກຕ້ອງແຫ້ງ, ການນໍາເປັດບ່ອນອື່ນມາລ້ຽງຕ້ອງແຍກ ໄວ້ບ່ອນອື່ນກ່ອນ 10 -15 ວັນ ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີພະຍາດຈິ່ງປ່ອຍໃສ່ຮ່ວມກັນ

+ ສິ່ງຄວນໃສ່ໃຈ:

– ເວລາເປັດເຫງົາ ຫລື ພະຍາດກໍາລັງລະບາດຫ້າມນໍາວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດຊະນິດນັ້ນມາສັກໃຫ້ເປັດເຊັ່ນ: ພະຍາດອະຫິວາສັດປີກກໍາລັງລະບາດ, ຫ້າມເອົາວັກຊິນປ້ອງກັນອະຫິວາສັດປີກມາສັກ

– ວັກຊິນແຕ່ລະຊະນິດບໍ່ຄວນສັກພ້ອມກັນມື້ດຽວ

– ວັກຊິນທີ່ນໍາມາສັກບໍ່ຄວນຖືກແດດ (ໃສ່ກະຕິກນ້ໍາກ້ອນ ) ເວລາສັກແລ້ວຖ້າຢາຍັງບໍ່ຫມົດຫ້າມເກັບໄວ້ໃຊ້ຄັ້ງຕໍ່ໄປ (ຕ້ອງເຜົ່າໄຟ ຫລື ຝັງເລິກ 20 ຊັງຕີແມັດ)

– ອຸປະກອນທໍາວັກຊິນຕ້ອງຕົ້ມ ຫລື ຂ້າເຊື້ອກ່ອນນໍາມາໃຊ້ ແລະ ໃຊ້ແລ້ວຕ້ອງລ້າງສະອາດກ່ອນເກັບມ້ຽນ:

– ລະວັງຢາໃຫ້ວັກຊິນຖືກບາດແຜຂອງຕົນເອງ

– ສັກວັກຊິນແລ້ວພາຍໃນ 15 ວັນຫ້າມນໍາໄປຂ້າປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ ຫລື ຂາຍໃຫ້ຜູ້ອື່ນ

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *