ທຶນການສຶກສາຂອງລັດຖະບານ..!! ​ແບບເປີດກວ້າງໃຫ້ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນສະໝັກໄດ້.​

ທຶນການສຶກສາຂອງລັດຖະບານ ສສ.​ຫວຽດນາມ ສົກ 2021-2022.​ ລະດັບ​ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ​ແບບເປີດກວ້າງໃຫ້ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນສະໝັກໄດ້.​
ເງື່ອນໄຂທຶນ: ຄ່າຮຽນ​ຟຣີ, ຄ່າຫໍພັກຟຣີ, ປະກັນໄພ​ຟຣີ, ຄ່າເດິນທາງຟຣີ, ມີເບ້ຍລ້ຽງປະຈຳເດືອນ.​ ລາຍລະອຽດສາມາດເບິ່ງຕື່ມໃນແຈ້ງການຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *