ເຕືອນໄພ..!! ນັກຂັບຂີ່ເວລາຂັບລົດຢ່າປົດເກີບເດັດຂາດເພາະຈະນຳໄປສູ່ອຸບັດນິເຫດໄດ້

ຂໍເຕືອນໄພ ນັກຂັບຂີ່ໃຫ້ມີສະຕິຢູ່ຕະຫລອດເວລາໃນຄະນະທີ່ຂັບລົດຢ່າປົດເກີບ ຫຼື ເອົາສີ່ງຂອງຕ່າງໆມາວາງໃວ້ຢູ່ບໍລິເວນຄັນເບກ,ຄັນເລັ່ງລົດເປັນອັນຂາດ

ເພາະເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດມາແລ້ວຫຼາຍຄັ້ງ.


ຖ້າຫາກປົດເກີບໃວ້ເວລາຂັບລົດ ແລ້ວເກີບໄຫຼເຂົ້າໄປຄ້າງຢູ່ເບກ ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຢຽບເບກໄດ້ ແລະ ກໍ່ຈະນຳໄປສູ່ເຫດບໍ່ຄາດຝັນເກີດຂື້ນໄດ້

Author: PP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *