Posted in ຂ່າວ ກະເສດ

ເອົາມາຝາກ…!!! ເຕັກນິກ ການປູກຜັກສະຫຼັດ ໄວ້ກິນຕະຫຼອດປີ ແຊຣເກັບໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ ຊ່ວງນີ້ຜັກແພງປູກເອງໂລດ.

ເຕັກນິກ ການປູກຜັກສະຫລັດ ໄວ້ກິນຕະຫຼອດປີ. + ລັກສະນະທົ່ວໄປ: ຜັກສະຫລັດເປັນຜັກໃນຕະກຸນ: Compositae ມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດວ່າ: Lactuca sativa Linn, ເປັນພືດອາຍຸປີດຽວ ເຮົາສາມາດແບ່ງຜັກສະຫລັດອອກເປັນ 3ກຸ່ມໃຫ່ຍຄື: – ຜັກສະຫລັດທີ່ຫໍ່ຫົວຄ້າຍ­ຄືກັບກະລ່ຳປີ (Head lectuce). – ຜັກສະຫລັດຊະນິດທຳມະດາບໍ່ຫໍ່ (Leaf lectuce). – ຜັກສະຫລັດທີ່ມີລຳຕົ້ນຍາວ (Stem…

ອ່ານເພີ່ມ ເອົາມາຝາກ…!!! ເຕັກນິກ ການປູກຜັກສະຫຼັດ ໄວ້ກິນຕະຫຼອດປີ ແຊຣເກັບໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ ຊ່ວງນີ້ຜັກແພງປູກເອງໂລດ.
Posted in ຂ່າວ ກະເສດ

ສະເຫຼະເວລາອ່ານ…!!! ສຶກສາຄວາມຮູ້ ແນວພັນເຂົ້າ ທີ່ມີຄວາມສາມາດທົນທານຕໍ່ນໍ້າຖ້ວມນໍ້າຂັງ ນໍ້າລົດບໍ່ຕາຍ ແລະ ສາມາດປົ່ງຍອດແຕກກໍຝື້ນຊີບ (ບໍ່ຕ້ອງເຮັດນາຕ່າວ)

ສຶກສາຂໍ້ມູນ “ນຳໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າທີ່ມີຄວາມສາມາດທົນທານຕໍ່ນໍ້າຖ້ວມນໍ້າຂັງ ນໍ້າລົດບໍ່ຕາຍ ແລະ ສາມາດປົ່ງຍອດແຕກກໍຝື້ນຊີບຄືນ ບໍ່ຕ້ອງເຮັດນາຕ່າວ (ມີທັງເຂົ້າຫອມ ເຂົ້າຈ້າວ ແລະ ເຂົ້າໜຽວ ພ້ອມທັງທົນແລ້ງ ທົນຖ້ວມ ທົນພະຍາດ)” ກົມປູກຝັງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ອອກທະບຽນແນວພັນເຂົ້າສົ່ງເສີມ ເລກທີ 1791-1799/ກປຝ ລົງວັນທີ 13 ສິງຫາ 2018…

ອ່ານເພີ່ມ ສະເຫຼະເວລາອ່ານ…!!! ສຶກສາຄວາມຮູ້ ແນວພັນເຂົ້າ ທີ່ມີຄວາມສາມາດທົນທານຕໍ່ນໍ້າຖ້ວມນໍ້າຂັງ ນໍ້າລົດບໍ່ຕາຍ ແລະ ສາມາດປົ່ງຍອດແຕກກໍຝື້ນຊີບ (ບໍ່ຕ້ອງເຮັດນາຕ່າວ)