Posted in ຂ່າວ ລັດຖະບານ

ເຮົາເປັນຄົນລາວຕ້ອງຮູ້ໄວ້…!!! ສປປລາວ ປົກຄອງປະເທດດ້ວຍສາມອຳນາດ (ອຳນາດນິຕິບັນຍັດ,ອຳນາດບໍລິຫານ ແລະ ອຳນາດຕຸລາການ )

ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ “ສປປລາວ ປົກຄອງປະເທດດ້ວຍສາມອຳນາດ: (1) ອຳນາດນິຕິບັນຍັດ (ສະພາປະຊາຊົນ), (2) ອຳນາດບໍລິຫານ (ລັດຖະບານ) ແລະ (3) ອຳນາດຕຸລາການ (ສານ ແລະ ອະທິໄອຍາການ) ສ້າງເປັນລັດປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ”  04 ມິຖຸນາ 2018 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ. (ກ). ການຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງລະບົບນິຕິກຳແຫ່ງ ສປປລາວ ປະກອບດ້ວຍ:…

ອ່ານເພີ່ມ ເຮົາເປັນຄົນລາວຕ້ອງຮູ້ໄວ້…!!! ສປປລາວ ປົກຄອງປະເທດດ້ວຍສາມອຳນາດ (ອຳນາດນິຕິບັນຍັດ,ອຳນາດບໍລິຫານ ແລະ ອຳນາດຕຸລາການ )
Posted in ຂ່າວ ລັດຖະບານ

ຄວາມຮູ້ຮອບຕົວ…!!! ສຶກສາຄວາມຮູ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ທີ່ປະທານປະເທດ ອອກລັດຖະບັນຍັດ ປະກາດໃຊ້

ສຶກສາຄວາມຮູ້ ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກລັດຖະບັນຍັດ ປະກາດໃຊ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ03/ ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2021. ປ່ຽນແທນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 08 ພະຈິກ…

ອ່ານເພີ່ມ ຄວາມຮູ້ຮອບຕົວ…!!! ສຶກສາຄວາມຮູ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ທີ່ປະທານປະເທດ ອອກລັດຖະບັນຍັດ ປະກາດໃຊ້