Posted in ເຕັກນິກກະເສດ

ສຸດຍອດໄອເດຍ…!!! ວິທີ ແລະ ຂັ້ນຕອນການລ້ຽງ ” ມົດສົ້ມ ” ໄວ້ກິນເອງ ໄຂ່ຕະຫຼອດທັ້ງປີ ມີກິນຕະຫຼອດທັ້ງຊາດ.

ໄຂ່ມົດສົ້ມເປັນອາຫານຈານເດັດຂອງຄົນທຸກພາກຂອງປະເທດເຮົາ ການແຍ່ຮັງມົດສົ້ມເພື່ອເກັບເອົາໄຂ່ຂອງມັນມາປຸງເປັນອາຫານຖືວ່າເປັນເມດູຊັ້ນເລີດກໍ່ວ່າໄດ້ ເພາະວ່ານຳມາປະກອບອາຫານໄດ້ຫຼາຍຊະນິດບໍ່ວ່າຈະເປັນແກງ, ຂົ່ວ ໃສ່ໄຂ່, ກ້ອຍແລະອື້ນໆກໍ່ແຊບທຸກເມນູ ແຕ່ຈະກິນໄຂ່ມົດສົ້ມໄດ້ສະເພາະຍາມແລ້ງເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອຍ່າງເຂົ້າສູ້ລະດູແລ້ງຊາວບ້ານທີ່ອາໃສຢູ່ຕາມຊົນນະບົດກໍ່ຈະອອກຫາລາຍໄດ້ດ້ວຍການໄປຫາແຍ່ໄຂ່ມົດສົ້ມນຳມາກິນເອງ ແລະ ນຳໄປຂາຍ ເນື່ອງຈາກລາຄາແພງສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບຄອບຄົວໄດ້ເປັນຢ່າງດີຖ້າເຮົາມີຕົ້ນທຶນບໍ່ຫຼາຍທີ່ປູກໄວ້ໃນສວນເຮົາກໍ່ສາມາດທີ່ຈະລ້ຽງມົດສົ້ມເອົາໄວ້ກິນໄຂ່ໄດ້ຕະຫຼອດປີ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າລະດູການຢ່າງດຽວ ໂດຍມີວິທີການລ້ຽງດັ່ງນີ້ + ວັດຖຸອຸປະກອນ – ຂວດນໍ້າດື່ມພລາສຕິກທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ຈຳນວນ 2 ອັນ – ເສດອາຫານ, ອາທິ, ກ້າງປາ, ກະດູກ,…

ອ່ານເພີ່ມ ສຸດຍອດໄອເດຍ…!!! ວິທີ ແລະ ຂັ້ນຕອນການລ້ຽງ ” ມົດສົ້ມ ” ໄວ້ກິນເອງ ໄຂ່ຕະຫຼອດທັ້ງປີ ມີກິນຕະຫຼອດທັ້ງຊາດ.